שטייגן פורטל עולם התורה
מבזקים
> ציור לפרשת השבוע להורדה!
מאת הצייר ר' יוני גרשטיין הי"ו


 שעון מעורר

פורטל המרצים
המרצים החרדים המומלצים
לזכר מורשת והנצחת
מרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל


פרסום יהודי

עכשיו באתר שטייגן
511 אורחים

שאלות סיכום ושינון על הלכות טהרה במסגרת ההכנה למבחנים לרבנות "בהיכל שלמה"

ניתן לקבל חומר נוסף בכולל "תורה ודעת" רחוב אצ"ל 16ב"ב  או ב:  weizman.@bezeqint.net

 

 
סימן קפ"ג – אשה שרואה טיפת דם צריכה לישב ז' נקיים

סעיף א'

1.         סכם את מחלוקת רש"י והרמב"ם בעניין מנין ימי נדה וימי זבה, והנפק"מ שבינהם לקולא ולחומרא?

2.         מדאוריתא לשיטת הרמב"ם, האם זבה גדולה שראתה בימי נדה סותרת את הנקיים שספרה בימי זיבתה, ומה הדין בימי נדה שלא ראתה בהם? מה דעת הרמב"ן לגבי מקרים אלו?

3.         ראתה פעם הראשונה בא' בניסן ולאחר מיכן ראתה ב: ט"ז, י"ז י"ח כ"א בניסן מה דינה לפי דין תורה?

4.         ראתה פעם הראשונה בא' בניסן ולאחר מיכן ראתה ב: כ"ח, כ"ט, ל' בניסן, מה דינה לפי דין תורה?

5.         מה נקרא הרגשה לעניין ראיית דם נדה, שתהא נדה מהתורה?

6.         ממתי מתחילה טומאת נדה, ומהו ההבדל בינה לבין שאר הטומאות כגון זב ובעל קרי?

7.         מה הדין מדאורייתא ומדרבנן של אשה שראתה ביום העשירי מימי זיבתה או ביום האחד ערה, או בשניהם?

8.         זבה קטנה או גדולה מתי יכולה לטבול ומתי יכולה לשמש?

9.         מה היו שלבי התקנה שאשה יושבת על כל טיפת דם שבעה נקיים?

10.        האם בזמן הזה יש נפק"מ  לדינא בחשבון ימי נדה וימי זיבה?

לראש העמוד 
סימן קפ"ד – שצריך לפרוש מהאשה סמוך לוסתה

סעיף ב'

1.         מהם שיטות הפוסקים במשך זמן הפרישה סמוך לוסת?

2.         אשה ששעת וסת תמיד בליל טבילתה או למחרת ביום, מה דינה?

3.         מה דין כלה שחל ערב חופתה בעונת וסתה?

4.         האם הפרישה היא רק מתשמיש או גם משאר קרבות?

5.         אשה המפליגה תמיד בין 25 – 30 יום בין ראיה לראיה (לא לפני 25 יום ולא אחרי 30), אולם אין לה קבע בתוך אלו החמישה ימים, מה דינה לעניין פרישה בשעת וסת (מתי צריכה לפרוש?) האם נחשבת כבעלת וסת קבוע? מהם שיטות האחרונים להלכה?

סעיף ד'

6.         אם רגילה לראות בהנץ החמה, ולא קיים לן שפיר אי קודם הנץ או אחריו, כמה זמן תהיה עונתה?

7.         אשה שראתה בין השמשות ומספקא לה מתי ראתה, למתי תחשוש בפעם הבאה?

8.         אשה קמה בבוקר בשעה 7 וראתה דימום, ואינה יודעת מתי התחיל בלילה או ביום, למה עליה לחשוש בחודש הבא?

סעיף ה' – ו'

9.         הרואה דם אמתי תפרוש בפעם הבאה: א. רואה בלילה ופסקה וראתה שוב ביום? ב. ברואה בסוף הלילה ונמשכת ראייתה ביום? ג. ראתה ביום א' והמשיכה עד יום ג'?

סעיף ז' – ח'

10.        אשה מעוברת, מניקה, או שנמצאת במחבוא מפני פחד, האם צריכה לחשוש לעונת הוסת ולאחריה?

סעיף ט'

11.        האם צריכה בדיקה א. בוסת קבוע? ב. בוסת שאינו קבוע?

12.        באלו מקרים מותרת השה אף אם עבר זמן וסתה ולא בדקה?

13.        אשה שבדקה עצמה ביום הוסת בעד, ואבד העד, מה דינה, ומה הדין אם למחרת בדקה עצמה ונמצאת טהורה?

סעיף י'

14.        חיוב פרישה בעונת הוסת מהתורה או מדרבנן, ומדוע? והאם זה תלוי בשיטות האם וסתות מדאוריתא או מדרבנן?

15.        מפני מה וסתות דרבנן אפי' בוסת קבוע, אע"ג שבכל התורה קיימא לן דאזלינן בתר חזקה?

16.        מה דין קרבות בעונה הסמוכה לוסת, וביוצא לדרך?

17.        באלו מקרים רשאי אדם לפקוד את אשתו סמוך לוסתה?

18.        אשה שיש לה וסת קבוע אך אינה זוכרת את זמן וסתה, מה דינה?

סעיף יא' – יב'

19.        החוזר לביתו מנסיעה ארוכה מחו"ל ואשתו מנמנמת, האם יכול לבוא עליה ללא בדיקה, לאחר שעבר עליה זמן וסתה, או שצריך להעיר אותה לגמרי ולשאול אותה אם טהורה היא?

20.        האם מותר לבעל לחשב את הזמן בלא שישאל האם היא טהורה?

21.        האם מותר לבעל לחשב את הזמן בלא שישאל האם היא טהורה כאשר יש לה וסת לימים או אף לקפיצות או אם לפיהוק, ביודע שראתה או ספק ראתה?

22.        באיזה מקרים ובאיזה סוגי וסת ניתן להקל ולומר "לא קפצה ולא ראתה"?

23.        אשה שהוחזקה וסת הגוף והבעל בא מהדרך ואינו יודע אם אשתו טהורה והיא ישנה?

24.        ציין כמה נפק"מ בין מ"ד וסתות דאוריתא למ"ד וסתות דרבנן? כיצד נפסק להלכה?

לראש העמוד 
סימן קפ"ה – אשה שאמרה טמאה אני ואח"כ אמרה טהורה אני

סעיף א'

1.         מהו יסוד הנאמנות של האשה שהיא טהורה?

סעיף ג'

2.         מתי מועילה אמתלא אעפ"י שעשתה מעשה להורות שהיא טמאה, ומתי לא תועיל אמתלא אעפ"י שרק אמרה שהיא טמאה?

3.         אמרה טמאה אני ואח"כ אמרה טהורה אני מה דינה, ומה חילק הרשב"א בין לובשת בגדי נדותה לאמרה טמאה אני, ומה החילוק בין לובשת בגדי נידותה לקצה שעושה סימן בראש כבש, ומה תירץ המהר"ל מפרג לחלק בין אמרה טמאה אני  ללובשת בגדי נדותה, ומה הנפק"מ לדינא בין תרוצו לתירוץ הרשב"א?

4.         אשה שהייתה בחזקת טמאה, האם צריכה לומר בפרוש שהיא טהורה או שדי באומדנא דמוכח?

5.         אמרה חכם פלוני טיהר לי כתם והחכם אומר שהיא משקרת, מה הדין? ומה יהיה כשעד אחד מעיד שהחכם אסר, ומה הדין לעניין ממונות, והאם יש חילוק בין דם דאורייתא לכתם דרבנן, ומה הטעם?

סעיף ד'

6.         היה משמש עם טהורה ואמרה לו נטמאתי, כיצד כיצד עליו לנהוג? האם בכל מקרה צריכים כפרה, ואמתי הוא צריך כפרה, ואמתי היא, ומה שיעור הכפרה?

לראש העמוד 
סימן קפ"ו – דיני בדיקת אשה בין לפני תשמיש בין לאחר תשמיש

סעיף א' – ב'

1.         מהן שיטות הראשונים בנוגע לבדיקה לפני ואחרי תשמיש, ומהן החילוקים ביש לה או אין לה וסת קבוע? ומה נפסק להלכה?

2.         אשה שאין לה וסת קבוע, האם צריכה בדיקה לפני תשמיש? מה הדעות בזה, וכיצד מכריעים האחרונים להלכה? ומה כתב על זה הפ"ת?

3.         לפי שיטת הרי"ף שאין לה וסת חייבת בבדיקה לאחר תשמיש בג' פעמיםראשונות, האם חייבת גם בבדיקה לפני תשמיש?

סעיף ג'

4.         אשה שיש לה וסת קבוע לזמן מוגבל, דהיינו שאינה רואה פחות מעשרים יום, ולאחר מכן יכולה לראות עד כ"ד, ונשאת. כיצד עליהם לנהוג בעניין הבדיקה לפני תשמיש ולאחריו?

5.         אשה שאין לה וסת קבוע, אך בכל מקרה לא תראה בפחות מל"ב יום, האם חוששת לעו"ב?

6.         איך יכול היות אשה שאין לה וסת קבוע ודינה יהיה כמו אשה שיש לה וסת קבוע כלפי בדיקות לפני ואחרי תשמיש? באר הדבר!.

7.         באלו זמנים יכולה אשה שאין לה וסת, לקיים ג' בדיקות שלפני ואחרי תשמיש?
לראש העמוד 
סימן קפ"ז – דיני אשה הרואה מחמת תשמיש

סעיף א'

1.         אמתי מקרי רואה מחמת תשמיש?

2.         כמה ראיות צריכה לראות מחמת תשמיש כדי להאסר על בעלה?

3.         האם רמ"ת אסורה לבעלה מן התורה?

4.         רואה מחמת משמיש, האם זה חולי או וסת?

5.         מדוע מי שראתה מחמת תשמיש ג' פעמים אסורה לבעלה, ומה נפק"מ בטעם האיסור?

6.         אם ראתה ג' פעמים מחמת תשמיש, ופעם השלישית נתברה האם מותרת לשמשבזמן עיבור והנקה? מהם טעמי הדבר?

7.         מדוע רמ"ת אינה חוששת לאחר פעם אחת כשאר וסתות?

סעיף ב'

8.         רמ"ת שעשתה בדיקה שפופרת ולא מצאה כלל דם, מה דינה? והאם יש הבדל בינה לבין לבין אשה שמצאה שמצאה דם בצדדים?

סעיף ג'

9.         הסבר את מחלוקת הראשונים לעניין בדיקת שפופרת לרמ"ת לאחר הבעל הראשון, וכיצד נפסקה ההלכה?

סעיף ד'

10.        קיי"ל שאם שמשה סמוך לוסתה, אין דינ כרמ"ת. מה הקושיה לכאורה, והתרוצים בדין זה?

11.        הסבר שיטת הראשונים בג"מ "ואם יש לה וסת תולה בוסתה"?

12.        האם לאשה בעלת וסת קבוע יש דין רמ"ת בין וסת לוסת?

סעיף ה' – ז'

13.        הסבר את שיטת הראשונים "ואם יש לה מכה תולה במכתה" וכיצד נפסקה ההלכה?

14.        באר את השיטות בהבנת המרדכי בעניין תליה במכה?

15.        באיזה סוג מכה יכולה אשה שאין לה וסת?

16.        אשה שיש לה מכה שידוע או שלא ידוע שמוציאה דם, ומצאה כתם או בעד הבדוק בזמן ספירת שבעה נקיים מה דינה?

17.        באיזה מקרה ניתן לתלות דם במכה בשעת וסתה?

18.        ניתן לקבל חומר נוסף בכולל "תורה ודעת" רחוב אצ"ל 16ב"ב  או ב:  weizman.@bezeqint.net או ב:  torahvadaat@walla.com

19.        אשה שיש לה וסת קבוע ויש לה מכה באותו מקום שאין ידוע שמוציא הדם, האם אפשר לתלות דם או כתם במכה, לעניין רואה מחמת תשמיש או לעניין טומאה לבעלה, ומה דינה בזמן עונה בינונית?

20.        אשה שיש לה וסת קבוע שראתה מחמת תשמיש (בשעת וסתה, ושלא בשעת וסתה) אולם יש לה מכה (ויודעים שמוציאה דם, או אין יודעים אם מוציאה דם) מה דינה לעניין בעלה וז' נקיים? האם תולים בה? ואם תמצי לומר שתולים, האם צריכה ז' נקיים? ומה דינה בהנ"ל כשראתה שלא מחמת תשמיש?

סעיף ח'

21.        האם סומכים על רופאים לעניני נדה, ובאיזה רופא מדובר? ומה האפשרויות להוכיח ממקרים?

סעיף ט'

22.        כתוב ארבעה דינים ברואה מחמת תשמיש דס"ל לכמה ראשונים שאין אנו בקיאים היום בזה, והאם גם בדיעבד ס"ל הכי. על חלק מארבע דינים אלו חולקו מקצת ראשונים וס"ל שגם בזמננו אנו בקיאים, כתוב מהם, וסברת מחלוקתם, וכיצד פסקו מרן השו"ע והרמ"א בד' דינים אלו?

סעיף י'

23.        מה דין מי שראתה בשלש ביאות ראשונות אחרי טבילה ובניהם היו ביאות ללא ראיה?

24.        ראתה ג' פעמים אחרי הלידה – האם מותרת לאחרים?

סעיף יא'

25.        כיצד נקבע ונעקר איסור רמ"ת המורכב לזמן, והאם רמ"ת יכול להיות מורכב למאורע?

26.        ראתה מחמת תשמיש פעם אחת ושוב ראתה לאחר חצי שנה – למתי תחשוש?

סעיף י"ב

27.        אשה רואה מחמת תשמיש האם יש חיוב להפקיע את זיקת הקידושין, או שרק אסור להתייחד אתה?

סעיף יג'

28.        עד כמה זמן תולים שזה דם בתולים ולא אמרינן מחמת תשמיש?

29.        מה הדין לגבי בתולה ברמ"ת, כתוב את הוחכת הט"ז לדינו של הרמ"א?

30.        באלו מקרים, אף שראתה מחמת תשמיש ג' פעמים רצופים, מותרת לבעלה, הסבר כל מקרה בקצרה?

לראש העמוד 
סימן קפ"ח – דיני מראות הדם

1.         מהם מראות הדם הטהורים?

2.         מורה הוראה שבאה לפניו ליחה צהובה, האם יפסוק כפי שזה עתה, או שימתין עד שיתייבש?

3.         האם חכם צריך  לחשוש שמא ישתנה המראה או השתנה?

4.         אשה שראתה דם ולאחר זמן נשתנה מראהו ללבן, איזה זמן הוא הקובע לגבה?

5.         האם מותר למורא הוראה לבדוק עד בלילה ומה הדין בכתם?

6.         מה הדין במנורות חשמל של ימנו?

סעיף ב'

7.         מתי אשה נאמנת ומתי אינה נאמנת לגבי צבע בדיקתה?

8.         אשה שבשעת וסתה בדקה עצמה בעד, או שמצאה כתם על חלוקה ונתכבס קודם שתראה לחכם מה דינה?

סעיף ג'

9.         מה הסיבות להתיר אשה שראתה דם בשפורפרת (לא מדובר ברמ"ת) ומה הנפק"מ?

10.        מה דין חתיכה שנפלה מהמקור ויצא עמה דם נדה?

11.        מהם התנאים שמפלת חתיכה אינה טמאה?

12.        כמה הסברים יש למעשה של הר"ש ואיזה דין מחודש הוציא מכאן הט"ז?

סעיפים ד' – ו'

13.        אשה שראתה כמין שערות אדומות או הפילה חתיכות קטנות, כיצד תנהג?

14.        האם דם צריך להראות רק במצב נוזלי?

15.        אשה שהפילה מיני שערות ויבחושים כיצד תברר אם זה דם? האם זה משנה אם ראתה בשעת וסתה או לא בשעת וסת?

16.        אשה שבשעת וסתה יצאו ממנה כמין שערות ומעכתן בציפורן ולא נימוחו מה דינה?

17.        האם בכל פעם שרואה כמין קליפות צריכה בדיקה, והאם זה מועיל באשה שאין לה וסת קבוע?

18.        "אבל אם יש עליהם לחלוח דם טמאה" – מ"ש מהמקרה הקודם?

19.        ניתן לקבל חומר נוסף בכולל "תורה ודעת" רחוב אצ"ל 16ב"ב  או ב:  weizman.@bezeqint.net או ב:  torahvadaat@walla.com

20.        הפילה כמו חתיכת דם יבש האם מועיל בדיקה, ואם נאבדו הקליפות בלא בדיקה מה דינה? 

לראש העמוד 
סימן קפ"ט – דין אשה שיש לה וסת קבוע ושאין לה וסת קבוע

סעיף א'

1.         אלו נשים חוששות לעונה בינונית? פרט את שיטות הראשונים.

2.         היה לה וסת קבוע ליום השלושים ושתיים, האם חוששת לעונה בינונית?

3.         אשה בעלת וסת קבוע לעשרים יום, והגיע היום ולא ראתה האם תחשוש לעונה בינונית?

4.         האם בעלת וסת הגוף הקבוע בלא יום מסוים, חוששת לעונה בינונית?

סעיף ג'

5.         מהו וסת השעות ומה בינו לוסת הימים?

סעיף ד'

6.         מה הם ההבדלים שבין וסת קבוע לוסת שאינו קבוע?

7.         מרן השו"ע כתב דבאין לה וסת קבוע, אם הגיע שעת וסתה ולא בדקה ולא ראתה, מותרת. כיצד מתיישבים דבריו עם כך שבסימן קפ"ו הביא את דעת הרמב"ם והרא"ש, דבאין לה וסת בעי בדיקה וסת בעי בדיקה לפני כל תשמיש?

סעיפים ה – יב

8.         בכמה ראיות נקבע וסת הדילוג (הפלגה ,חודש) והאם אותו מספר ראיות נחוץ גם לוסת הסירוג? מה ההבדל?

9.         מה המחלוקת בין רב ושמואל לעניין וסת הדילוג והאם נחלקו אף בוסת לדילוג חלילה?

10.        ניתן לקבל חומר נוסף בכולל "תורה ודעת" רחוב אצ"ל 16ב"ב  או ב:  weizman.@bezeqint.net או ב:  torahvadaat@walla.com

11.        במה תלויה מחלוקת הראשונים אם לפסוק כרב או כשמואל בעניין וסת הדילוג?

12.        באלו מקרים מודה רב שאין ראיה ראשונה מן המניין, ובאלו מודה שמואל שראיה ראשונה מן המניין?

13.        מהם הנפק"מ שפוסקים לחומרא כרב וכשמואל?

14.        במה וסת הדילוג קל משאר וסתות – ומדוע?

15.        מה ההבדל בין וסת הסירוג לוסת הסירוג?

סעיף ו'

16.        מהו הדבר שגורם לראייה הקבוע בימי החודש?

סעיף יג'

17.        באיזה אופן שתראה ג' ר"ח ולא תקבע וסת?

18.        מהו הזמן של עו"ב? ולפי הש"ך מה הנפק"מ בין עו"ב לוסת החודש?

19.        אשה שאין לה וסת קבוע, לכמה עונות עליה לחשוש? באר את שיטות הט"ז ואת שיטת הש"ך בזה?

20.        לא ראתה לאחר לאחר שלושים יום, האם חוששת לעונה בינונית ביום השישים לראייתה האחרונה?

21.        ראתה בל' החודש כיצד תחשוש לוסת החודש כשהחודש הבא חסר?

22.        ניתן לקבל חומר נוסף בכולל "תורה ודעת" רחוב אצ"ל 16ב"ב  או ב:  weizman.@bezeqint.net או ב:  torahvadaat@walla.com

23.        אשה שאין לה וסת קבוע וראתה בא' בניסן, כ"ה ניסן, כ"ו אייר, כ"ג סיון, לאלו תאריכים צריכה לחשוש מכאן ואילך?

24.        ראתה ט"ו בניסן, י"ח באייר י"ח בסיון, י"ט בתמוז – מה דינה?

25.        מה דין אשה המשנית וסתה ב' או ג' ימים?

26.        אשה המפליגה תמיד בין 25 ל-30 יום בין ראיה לראיה, לא לפני 25 יום ולא אחרי 30, אולם אין לה וסת מתי צריכה לפרוש? האם נחשבת כבעלת וסת קבוע? מהם שיטות האחרונים להלכה?

27.        היכי תמצי שאשה תצטרך לחשוש יותר מעת לעת לפני וסתה?

סעיף יד'

28.        "תניא הייתה למודה להיות רואה יום כ' ושינתה ליום ל'.... והגיע יום ל' וראתה והגיע יום ל' ולא ראתה, הגיע יום כ' וראתה" איך מפרשים הראשונים את הברייתא וכיצד הובאו הדברים להלכה?

29.        היה לה וסת קבוע ליום כ' וראתה פעמיים בל' ושוב ראתה בכ', מהי מחלוקת הש"ך והט"ז ובמה היא תלויה?

30.        היה לה וסת קבוע ושינתה ג' פעמים לזמנים אחרים – האם עקרה וסתה?

סעיף ט"ו

31.        היה לה וסת לעשרים יום והפסיקה שתי עונות, האם חייבת עדיין לחשוש לוסתה, ומה דינה לאחר שהפסיקה שלש עונות? כיצד חוזרת לוסתה הראשון?

32.        לא ראתה ע' ימים ואחר כך ראתה למתי תחשוש?

33.        אשה שלא ראתה ג' עונות, מתי תחזור לחשוש ליום וסתה הראשון?

34.        ניתן לקבל חומר נוסף בכולל "תורה ודעת" רחוב אצ"ל 16ב"ב  או ב:  weizman.@bezeqint.net או ב:  torahvadaat@walla.com

סעיף י"ז – י"ח

35.        אשה שקפצה וראתה האם קובעת וסת על ידי הקפיצות ?

36.        קפצה וראתה פעם אחת, האם חוששת כשתקפוץ בפעם הבאה? ומה הדין אם קפצה שנית באותו התאריך?

סעיף י"ט – כ"ו

37.        קבעה לה וסת הגוף (פיהוקים) לזמן קבוע, מה דינה: פיהקה ביום אחר, הגיעה זמנה ולא פיהקה, ג"פ לא פיהקה ולא ראתה בזמן הקבוע, ראתה ג"פ בזמן הקבוע ללא פיהוק?

38.        כיצד עוקרים וסת המורכב מזמן וגוף?

39.        מהן השיטות בקפצה בכ' וראתה, קפצה בכ' וראתה, קפצה בי"ט וראתה בכ', ומה הדין בהנ"ל בפיהקה?

40.        האם אשה קובעת וסת אם ראייתה הייתה על ידי קפיצות או פיהוק או אכילת דברים חמים?

41.        איזה וסת נקבע אף בלא הרכבה על ידי ימים?

42.        וסת הגוף במה משתנה דינו?

43.        אשה שיש לה וסת הגוף שאינו קבוע כגון שראתה בר"ח על ידי שפיהקה, למתי צריכה לחוש ובאיזה אופן זה נעקר, ובאיזה אופן תהיה מותרת כשבא הוסת ולא רתה, באר הטעמים?

44.        כמה מיני וסתות ישנם?

45.        האם תינוקת שראתה יותר מג' פעמים ולא קבעה וסת, חוששת כוסת שאינו קבוע?

46.        קטנה שלא הגיע זמנה לראות, וראתה וקבעה לה וסת, ושוב פסקה ולא ראתה ג' פעמים, ואח"כ חזרה וראתה כעונה הקבועה – אמתי תחוש לו ואמתי לא תחוש לו?

47.        מתי שווה תינוקת שפסקה לראות ולגדולה?

48.        גדולה שווסתה ממ' יום למ' יום ועברו צ' יום ולא ראתה – מה דינה, האם עקרה וסתה? מה הדין בהנ"ל בזקנה? בכמה היא שווה לתינוקת ובמה לגדולה?

49.        לאיזה וסת חוששת מעוברת?

50.        מה דין אשה שהיה לה וסת קבוע ולא ראתה צ' יום, מה ההבדל בין גדולה וקטנה, האם דינה שווה למינקת?

51.        האם אשה קובעת וסת בזמן ההנקה בזמננו?

52.        אשה שעברו ימי ההריון וההנקה שלה אמתי צריכה לחשוש לוסתה?

סעיף ל"ב

53.        האם אשה קובעת וסת בימי נדה ובימי זיבה בזמנינו?

54.        ראתה בב' תשרי, ו' תשרי, ו' חשוון, ו' כסלו, האם קובעת וסת לו' בחודש?

55.        ניתן לקבל חומר נוסף בכולל "תורה ודעת" רחוב אצ"ל 16ב"ב  או ב:  weizman.@bezeqint.net או ב:  torahvadaat@walla.com

56.        ראתה בב' תשרי, ב' חשוון, כ"ח  חשוון, ב' כסלו, האם קובעת וסת לב' בחודש, לדינא דגמרא ולהלכה למעשה?

57.        אשה שראתה ג' פעמים בא' וב' לחודש – האם קבעה וסת בתוך וסת?

58.        האם קיימת חובת פרישה בכל ימי הוסת או רק בתחילתו, ומה הדין לאחר שנהגו להחמיר שאשה קובעת וסת בימי נדה?

59.        אשה שראתה ביום מסוים ופסקה מלראות, ושוב ראתה תוך ימים אחדים, מאם יש לה לחשוש בחודש הבא לשתי הראיות?

60.        אשה שראתה חודש אחד ט"ו ט"ז י"ז, ובחודש הבא ט"ז י"ז, ופעם שלישית ט"ז י"ז, האם יום י"ז נקבע כווסת?

לראש העמוד 
סימן ק"צ – דין כתמים ובדיקת אשה

סעיף א

1.         מפני מה גזרו חכמים על כתמים?

2.         האם איסור כתמים הוא מדאורייתא או מדרבנן? הסבר!

3.         כתם שבא ממקורה, האם טמאה מדאורייתא?

4.         האם חומרא דר' זירא נאמרה גם בכתמים?

5.         מצאה כתם בימי נדה או בימי זיבה, מה דין האשה לפני ואחרי חומרת רבי זירא?

6.         מה נקראת הרגשה לעניין ראיית דם שתהא נדה מהתורה?

7.         אשה שהרגישה, או ספק לה אם הרגישה בזיבת דבר לח, ולא בדקה, או בדקה ולא מצאה דבר, מה דינה? האם יש לחלק בין סוגי הרגשות לגבי מקרה זה?

8.         מה דין אשה שהרגישה זיבת דבר לח, ומצאה לאחר זמן כתם פחות מכגריס על בגד צבעוני?

9.         מה דין מעוברת או מניקה שחשה הרגשת פתיחת פי המקור ובדקה ולא מצאה כלום?

10.        באיזה אופנים גם מבלי שתרגיש את ההרגשות הרגילות תהא טמאה מהתורה?

סעיפים ב-ג

11.האם בתינוקת שלא הגיע זמנה לראות יש דין כתמים, והאם יש חילוק בין גופה לבגדיה, מה הוכיח מזה הב"ח ומה דחאו הש"ך?

סעיף ה'

12.מהו שיעור כתם המטמא? האם שיעורו שוה? וכצד נהוג היום? ומדוע?

13.האם גם בזמנינו תולים בכינה עד כגריס?

14. כיצד בזמנינו משערים בכתם עד כגריס, בו בזמן שידוע שאין אצלנו כינה שיש לה דם בכמות כזו?

15.אם נמצא דם עבה וממשות שנצרר שאם היינו מרדדים ומפשטים היה בו שיעור כגריס?

16. אשה שבשעת וסתה מצאה כתם על חלוקה ונתכבס קודם שתראה לחכם, מה דינה?

סעיף ו'

17.מצאה כתם על בשרה, מה דינה? ומה הדין באם נמצא על בשרה וחלוקה?

18. האם יש הבדל בשיעור הכתם המטמא, באיזה מקום נמצא?

סעיף ז'

19.באלו מקרים תולים כתורמוס בפשפש?

20.הרגה פשפש או הריחה ריחו עד כמה תולין בו.?

21.אם שכיח פשפשים במקום הזה ולא הרגה ולא הריחה האם תולה בו? מה שיטת הרשב"א הרא"ש והטור, לב"י ולב"ח, ואיך פסקו השו"ע הב"ח והש"ך?

סעיף ח-ט

22.        "בעי רב ירמיה, כשיר מהו כשורה מהו, טיפין מהו" באר את השיטות השונות את ספיקו של רב ירמיה ואת ההלכה בנידון?

23.        כתם הנמצא על בשרה טיפין טיפין פחותים מגריס ובין כולם יש גריס, האם אסורה לבעלה?

24.        ניתן לקבל חומר נוסף בכולל "תורה ודעת" רחוב אצ"ל 16ב"ב  או ב:  weizman.@bezeqint.net

25.        מה הדין כאשר בכתם יש מראה אחד טהור המפריד בין המראות הטמאים?

סעיף י'

26.        האם ישתנה הדין לפי הדבר שעליו ימצא הכתם?

27.        למה לא גזרו על כתמים שנמצאו על דבר שאינו מקבל טומאה?

28.        ענה מסברא: אם אשה קנתה לעצמה בגד צבוע ומצאה כתם, האם תהא אסורה לבעלה?

29.        מפני מה לא גזרו על בגדים צבעוניים?

30.        ניתן לקבל חומר נוסף בכולל "תורה ודעת" רחוב אצ"ל 16ב"ב  או ב:  weizman.@bezeqint.net

31.        האם מותר לאשה העלולה לראות כתמים, ללבוש בגדים צבעוניים לכתחילה כדי להינצל מכתמים?

32.        האם העצה ללבוש בגד צבוע הוא אף בימי נדות ולבון, ומה הדין בבגד צבוע הצמוד לגוף?

33.        כתם הנמצא על בגד צבעוני וחלקו לבן (פסים)?

סעיפים יא –יב

34.        באילו מקומות בהם ימצא הכתם יאסור ובאלו לא יאסור?

35.        ניתן לקבל חומר נוסף בכולל "תורה ודעת" רחוב אצ"ל 16ב"ב  או ב:  weizman.@bezeqint.net

36.        מה הדין בנזדקרה ומצאה דם על חלוקה למעלה מן החגור? ומה הדין כשמצאה גם על בשרה? השווה לאשה שמצאה מתחת לחגור?

סעיף יז

38.        כשמצאה כתם לעלה וכתם למטה, מתי תולים תחתון בעליון ומתי אין תולים?

39.        מתי כתם למעלה מהחגור כדי להיות טהורה שלא יודעת שנזדקרה, ומתי מספיק כדי להיות טהורה שלא יודעת שנזדקרה ומה טעם הדבר?

40.        מצאה כתם שחור למעלה ואדום למטה, מה הדין?

41.        "נתעסקה בשחור ומצאה אדום" וזכור לה/לא זכור לה שנתעסקה באחד מהצבעים הללו, מה הדין?

סעיף כה'

42.        שתי נשים שנתעסקו בציפור אחד שאין בו דם אלא כסלע, מה דין הנשים, והאם יש לחלק בין באו לשאול כאחת או בזה אחר זה? מהי שיטת הב"ח, שיטת הט"ז ומה שכתב לחלק בין שני שבילים ושני בתים לדהכא, ומה כתב עליו נקודת הכסף ושיטתו להכלה?

סעיף כו' - כז'

43.        נתעסקה בדם שאי אפשר שיהיה ממנו כתם רק כגריס ונמצא עליה כשני גריסים מהו?

44.        נתעסקה בפחות מגריס ונמצא עליה כגריס ועוד מהו?

45.        נתעסקה בפחות מגריס ונמצא עליה כשני גריסים מהו?

46.        מה שיטות הראשונים בכל אלו (3 השאלות האחרונות) וסברתם, וכיצד פסקו מרן השו"ע הרמ"א הטז והש"ך, ומה טעמם?

סעיפים לג' – לח'

47.        מהו גדר עד הבדוק, ולמאי נפק"מ באם נקרא בכך?

48.        מה נקרא עד בינוני ומה דינו?

49.        בדיקה בעד, קינוח בעד, האם דינם ככתם, ומדוע?

50.        השווה בין בדיקה בעד שאינו בדוק לבדיקה בעד בדוק שהונח תחת הכר והכסת?

51.        באילו מקרים ניתן לתלות במאכולת דם שנמצא בבדיקה בעד? ומה דין בקינוח?

52.        ניתן לקבל חומר נוסף בכולל "תורה ודעת" רחוב אצ"ל 16ב"ב  או ב:  weizman.@bezeqint.net

53.        בבדיקה שבדקה עצמה ומצאה כתם, האם אפשר לתלות הכתם בדבר אחר לטהרה?

54.        אשה שראתה על ידי בדיקה בעד, האם מהתורה מקרי נדה?

55.        מה הדין בדקה בעד הבדוק, בעד שאינו בדוק,ובעד בינוני?

56.        קנחה עצמה, אחר רעי או אחר מי רגלים, בניר טואלט וורוד, ונמצא עליו דם, מה דינה?

סעיף לט'

57.        מה דין חלוק בדוק ושאינו בדוק לעניין כתמים?

סעיף מ'

58.        אשה שבדקה חלוקה בעת הפשיטה ומצאה טהורה, והשאילתו לחברתה ולבשה ומצאה בו כתם לאחר הפשיטה, מה הדין?

59.        "בדקה חלוקה ופשטתו ומצאה טהורה והשאילתה לחברתה ולבשה ומצאה בו כתם, הראשונה טהורה והשנייה טמאה" הקשו האחרונים בדיקה ראשונה למה לי. כיון שמצאה טהורה אחרי הפשיטה, מה תרצו הפרישה הב"ח הט"ז והש"ך?

סעיף מא'

60.        השאילה חלוקה הבדוק לנכרית, ונמצא בו כתם האם תולה בנכרית?

סעיף מב'

61.        השאלתו ליושבת על טוהר בזמן הזה, או לסופרת שבעה שלא טבלה, או אחר שעברו ז' נקיים ולא טבלה, או השאילתו לפנויה גדולה לא בזמן ראייתה בזמן הזה שאינן טובלות, מה הדין והטעם בכל אלו?

סעיף מו'

62.        חלוק שלבשה בימי נדה ונתכבס וחזרה ולבשתו, פרט את השיטות והמקרים השונים?

סעיף מז'

63.        לבשה חלוק הבדוק לה ופשטתו וכבסתו והשאילתו לחברתה, ונמצא עליו כתם – מה הדין כשהחלוק לפנינו וכשאינו לפנינו?

64.        ניתן לקבל חומר נוסף בכולל "תורה ודעת" רחוב אצ"ל 16ב"ב  או ב:  weizman.@bezeqint.net

סעיף מט'

65.        מה הדין בשלש נשים שלבשו חלוק אחד ובאו בזה אחר זה?

סעיף נא'

66.        ג' נשים שישנו על מיטה אחת ונמצא כתם, מתי בדיקה לאחר המציאה מועילה לטהר לפי השיטות השונות (מדובר על בדקה ומצאה טהור, ועל בדקה ומצאה טמא המטהרת את חברותיה)?

סעיף נב'

67.        היו שלושתן ערות ושוכבות על המיטה, ונמצא דם תחת אחת מהן וכ"ו, כיון שכל אחת מכרת את מקומה, אותה שתאמר ברי לי שלא באתי למקום שנמצא הדם טהורה, מה הקשה הט"ז מחושן משפט, ומה תירץ?

סעיף נד'

68.        האם יש קביעות וסת בכתמים?

69.        ניתן לקבל חומר נוסף בכולל "תורה ודעת" רחוב אצ"ל 16ב"ב  או ב:  weizman.@bezeqint.net

70.        האם אפשר לקבוע וסת על סמך בדיקות, כתמים או דם במי רגלים?

71.        ראתה דם בהרגשה בא' בניסן ובא' באייר, ומצאה כתם טמא או דם בבדיקת עד א' בסיון, האם קובעת וסת?

72.        קטנה שראתה דם בגופה ולא הרגישה, האם תחשוש לפעם הבאה?

שאלות כלליות

73.        מה הם צדדי הדיון שהרב הפוסק צריך להתחשב בהם בתשובתו לאשה שמצאה כתם?

74.        באלו מקרים "תולים" כתם בדבר אחר?

75.        מהו עיקרון התליה?

76.        באלו מקרים אשה שנטמאת במציאת דם אף שאין בו כגריס ועוד?

לראש העמוד 
סימן קצ"א- אשה שמצאה דם

סעיף א'

1.         אשה שהשתינה מים, ויצא דם עם מי רגלים- מה הדין לדעת מרן השו"ע, הרמ"א , הש"ך?

2.         אשה שקנחה את עצמה לאחר הטלת מי רגלים ומצאה דם (ויש לה כאבים) מה דינה?

3.         האשה שמטלת מים בספל ונמצא בו דם, מה שיטת הרמב"ם, הרא"ש, הגהות מימוניות בשם הר"מ, ר"ח, ומה טעמיהם? וכיצד פסקו מרן השו"ע והרמ"א?

4.         מה הוכחת הש"ך לשיטת הר"ח ובאיזה אופן אנו מתירים כנמצא דם במי רגליה בכל עניין, כתוב שתי שיטות שהביא הרמ"א, ומה כתב הש"ך על דברי הרמ"א אלו?

5.         כיצד בודקים "קארטין" (חתיכות קטנות ביותר) ומה דינם? מצאה "קארטין" על עד הבדיקה מה דינה?

6.         כתוב ג' אופנים בהלכות נדה שאם בדקה ג' פעמים ונמצא טהור, אין צריך יותר בדיקה?

לראש העמוד 
סימן קצ"ב – כלה הנכנסת לחופה

סעיף א'

1. תבעוה להינשא, האם צריכה הפסק טהרה (משום דם חימוד)?

2. באילו בדיקות חייבת כלה הסופרת מפני דם חימוד?

3. מדוע תמר ויהודה, ורות ובועז, לא חששו לדם חימוד?

סעיף ב'

4. ממתי מונים ז' נקיים של דם חימוד (פרט שיטות הראשונים וההבנה בהם)?

5. אשה שלא נבעלה בליל חופתה בעילת מצווה, האם חייבת לבדוק כל יום עד לביאה?

סעיף ג'

6. אמתי דחיית הנישואין מצריכה שבעה נקיים, ואמתי סגי בבדיקה בינתים?

7. באלו מקרים אם נדחו נישואין הראשונים אינה צריכה למנות מחדש, הבא לפחות חמש דוגמאות?

סעיף ד'

8. חופת נדה כיצד ינהגו בלילות שעד הטבילה?

9. כלה שפריסה נדה קודם בעילת מצווה, האם צריכה שימור?

10. האם איסור ייחוד הוא מהתורה, ומאי שנא כלה שפירסה נדה משאר ערווה?

11.האם איסור ייחוד הוא מהתורה, ומאי שנאכלה שפירסה נדה משאר ערווה? הבא מקור לתשובות ונמק?

סעיף ה'

12. מחזיר גרושתו האם צריכה שבעה נקיים? אם תמצי לומר שצריכה, אם עבר וכנסה האם צריכין שמירה?

13. מה הדין בגר וגיורת זקנים שהתגיירו  האם צריכים שבעה נקיים?

14.מתי אינה צריכה שבעה נקיים כלל? הבא חמש דוגמאות!

לראש העמוד 
Next Page 

© כל הזכויות שמורות לבעלי התכנים ולאתר שטייגן
עצם הגלישה והשימוש באתר הינו הודאה על הסכמה לתנאי השימוש.התכנים באתר נשלחים ע"י גולשים. אנו עושים את מירב המאמצים לבדוק זכויות יוצרים לתוכן. אם בכל זאת ישנו תוכן השייך לך או שאתה בעל הזכויות או כל תוכן פוגע אנא פנה אלינו דרך "צור קשר"
או בפקס 08-63608080  ונסירו מיידית. תודה על שיתוף הפעולה.
שותפים לאחזקת האתר:  
בסיוע עמותת חינוך וסיוע באהבה מ.ע. 580418440
אחסון אתרים יהודי מתקדם ציוד משרדי לעסקים אנטי וירוס

בניית אתרים בניית אתרים