שטייגן פורטל עולם התורה
מבזקי ימי החנוכה
> שו"ת בסוגיית "הדלקה עושה מצוה"
הנה היום דנו בסוגיית "הדלקה עושה מצוה" (שבת כב:), ונשאלה שאלה...
> ספר הנרות הללו קדש
להרה"ג אברהם עדס שליט"א

פרפראות לחנוכה מתוך ספר הנרות הללו קדש להרה"ג אברהם עדס שליט"א

ברכת הנרות

בשם הגאון ר' יצחק מוולוז'ין מובא רמז לג' הברכות שמברכים בהדלקת נרות חנוכה  בפסוק "עשה לך שרף ושים אותו על נס ...וראה אותו וחי"

"עשה לך שרף" - רמז לברכת להדליק נר חנוכה [שרף מלשון שרפה]

"ושים אותו על נס" – רמז לברכת שעשה ניסים. 

"וראה אותו וחי" – רמז לברכת שהחיינו.

 

הוספת מים לנרות

בכף החיים הל' חנוכה [תרע"א ס"ק ל"ב] כתב שטוב לעשות כפי שנוהגין ברוב בתי כנסיות - שמוסיפים מעט מים לשמן הנרות, לרמוז על נס החנוכה שבו גברה יד ישראל שנמשלו לשמן על האומות שנמשלו למים הזידונים. 

 

"ואין לנו רשות להשתמש בהם "

כתב בעל חידושי הרי"ם - כיון שנרות החנוכה הם כנגד נרות המנורה, ובנרות המנורה מאיר אור התורה. כמו שאמרו בגמ' ברכות - הרואה שמן זית בחלום יצפה למאור תורה שנא' [בענין המנורה] "ויקחו אליך שמן זית זך". מעתה יש לומר שהאיסור להשתמש באור הנרות - רומז שלא יעשה את התורה עטרה להתגדל בה ולא קרדום לחפור בה.

 

מסרת גיבורים ביד חלשים:

שואל ה"קדושת לוי" לכאורה תמוה הדבר מאד, הרי ידוע שבני חשמונאי גבורים גדולים היו מדוע אם כן אומרים אנו "גבורים ביד חלשים"?

והוא עונה - שהכוונה היא שבני החשמונאי מגודל צדקותם לא תלו ניצחונם בכוחם - כי אם רק בחסדיו של הקדוש ברוך הוא וזו הכוונה "חלשים" - שהחשיבו עצמם חלשים. הם ידעו שבכוחם בלבד לא יוכלו לנצח והנצחון הוא רק בעזרת ה.

 

למטה מעשרה טפחים

מצוות נר חנוכה - שידליקנה למטה מי' טפחים,לכן אמרו חז"ל כן לומר לך כי אף שהמקום נמוך הוא והאדם צריך להנמיך עצמו להדליק הנרות, אף על פי כן מצותו שעשה פועלת לגבהי מרומים.

[זרע קודש]

 

מזמור שיר חנוכת הבית:

במזמור שאנו אומרים בחנוכה "מזמור שיר חנוכת הבית" נרמזות המצוות שרצו היונים לבטל מעם ישראל. שבת, מילה, חודש אשר ראשי התיבות שלהם הוא כראשי התיבות של "מזמור שיר חנוכת"

והנס נעשה על ידי מתתיהו בן יוחנן הרמז לכך בי"מי מתתי"הו ב"ן יוח"נן[1099]

בגימטריא - ש"בת ח"דש מי"לה [1099]

[אמרי חיים]

 

אלהא דמאיר ענני

על דברי הגמ' במסכת ע"ז י"ח. שם מובא שרבי מאיר לימד את אותו שומר ששחרר את השבויות לומר בעת צרה אלהא דמאיר ענני - שואל המהרש"א במקום, הרי אין הקב"ה מייחד שמו על הצדיקים בחייהם? ועונה המהרש"א בפירוש אחד - שהכונה היא האלק אשר האיר לנו את הגלות החשוכה - בנס נרות החנוכה

 

לשנה אחרת קבעום

בגמ' בשבת לשנה אחרת קבעום ועשאום וכו' – מדוע קבעו את מועד החנוכה רק לשנה האחרת  וביארו הספה"ק שכל מועדי התורה אינם רק זכר למאורעות שארעו בעבר אלא שבכל שנה מתחדש האור של אותו הנס שעליו נתקן המועד. בפסח מתחדש האור של יציאת מצרים - בשבועות מתחדש האור של מתן תורה וכן על זה הדרך, על כן כדי לקבוע את המועד של חנוכה  - המתינו עד לשנה הבאה וכשראו ברוח קדשם, שהאור המיוחד שהאיר בנס החנוכה, חוזר ומתגלה - ידעו שאכן יש לקבוע בכל שנה מועד לזכר אותו הנס.

 

טפח הסמוך לפתח

כתב ה"שפת אמת" - לכך מצות נר חנוכה היא להניחו ליד הפתח - לרמז שימי חנוכה הם פתח לגאולה השלימה שתהיה במהרה בימינו ולפיכך חנוכה הוא מלשון חינוך, מלכות בית חשמונאי שנטלה את המלכות מהיונים היתה חינוך לגאולה העתידה - כשתחזור במהרה המלכות לישראל. 

 

זה אלי ואנוהו

כלי הבית של הצדיק רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב היו פשוטים ובכלי הכסף השתמשו רק לתשמישי קדושה מנורה לחנוכה כוס לקידוש וכו' .

פעם אחת זכה בגורל עשיר אחד מחסידיו – שולחן קטן של כסף והביאו במתנה לצדיק והוא מיאן לקבלו . הסביר לו בנו הרב ר' אליהו - שאפשר להשתמש בשולחן זה לצורך מצוה, להעמיד עליו את המנורה של חנוכה בזמן הדלקת הנרות ויש בזה משום " זה אלי ואנוהו". התרצה הצדיק ואולם כל השנה עמד השולחן בבית בנו ורק בימי החנוכה הובא לחדרו לקיים בו "התנאה לפני  במצוות"

 

מצוה חביבה עד מאד

מצות נרות חנוכה היתה חביבה עלי עד מאד ולולא שיחת הבריות הייתי מהדר שידלקו זמן רב כיכולתם. והתענגתי לשבת בחדר שבו הנרות לראותם ולהסתכל בהם בכל רגע ולא הלכתי מאותו החדר רק כשהייתי אנוס בעבודת הציבור ובכל זאת ישבתי נגד פתח אותו החדר - כדי להסתכל בהם מדי פעם בפעם והייתי שש ושמח בהם הרבה.

הגאון האדר"ת בספרו נפ"ד

 

האור הגנוז בנרות החנוכה

כתב הרוקח שבהדלקת נרות חנוכה מאיר האור הגנוז שהאיר לאדם הראשון ולכן מדליקים ל"ו נרות בחנוכה כנגד ל"ו שעות שהאיר האור הגנוז לאדם הראשון. ובספר הבהיר להתנא רבי נחוניה בן הקנה מובא שהאור הגנוז נגנז בתורה שבעל פה ומובא בספה"ק של"ו הנרות שבהם מאיר האור הגנוז כמו שכתב הרוקח הם כנגד ל"ו המסכתות - גמרא שבש"ס אשר שם בתורה שבע"פ נגנז האור.

לע"נ האשה הצדקנית מרת אסתר בת כיריה ע"ה, נפטרה מתוך יסורים בכ"ו אלול ה'תשס"ז

 
עכשיו באתר שטייגן
299 אורחים

חנוכהשיר "ועל הניסים" 
יצירה מיוחדת לחג החנוכה "ועל הניסים" מתוך הדיסק של חצר "מישקולץ" לחן: הרב יוסף ברגר הי"ו.
[זמן כולל: 06:44 דקות]

 

כולל ענייני: ערב חנוכה ודברים האסורים ומותרים בחנוכה, החייבים בהדלקה, זמן ההדלקה, עשיית מלאכה - אכילה - שינה לפני ההדלקה, קטן בהדלקת נרות, דין בחורים הלומדים בתנאי פנימיה, מקום ההדלקה, סדר ההדלקה, ועוד...
15/12/2016
אסור להדליק נר חנוכה בשמן של שביעית, הואיל ונר חנוכה לא ניתן להנות בו. ויש מתירין. לפי שלצורך קיום מצות פרסומי ניסא נחשב כהנאת אכילה...
26/11/2015
מנהג יחודי ויפה נפוץ הוא בקרב חלק מקהילות ישראל בנר חנוכה, שאינו שייך לעצם מצות הדלקת הנר אלא לאחריה, והוא – לישב אצל הנרות ולהביט בהם בזמן מצותן. בדברים שלפנינו נביא בעז"ה מקורות לכך...
3/12/2013
במאמר שלפנינו ננסה לחקור בקצרה אחר המנהג הנפוץ בעם ישראל לאכול סופגניות וכן לביבות (לאטקע"ס) בחנוכה, האם יש מקור לכך...
26/11/2013
בימי האור הבאים לקראתנו לשלום, ימי חנוכה, נהגו מכבר נשות ישראל לומר סגולות רבות, בחנוכה בכלל, ובפרט בשעה שנרות החנוכה דלוקות, ישנה סגולה בקריאת מזמורי התהלים על פי הסדר הפרקים הבאים...
26/11/2013
אסור לשחק בסביבון או בקלפים במטרה להרויח כסף או כל דבר אחר, ויש בזה חשש גזל, אא"כ מחזירין כולם זה לזה בגמר המשחק את כל מה שקיבלו...
24/11/2013
ויהי כראות האדם כי טובה הסופגניה למאכל, וכי תאוה היא לעיניים, גדולה ונפוחה כגודל ארבע ביצים, אבקת סוכר לבנה פזורה על גביה...
20/11/2013
דבר מעניין מאוד אנו מוצאים בעניין חנוכה בספרי ההלכה בראשונים ובאחרונים והוא, שכמעט בכל מקום שמתחילים לדבר בהלכות חנוכה, קודם לכל מספרים לנו את סיפור הנס...
19/11/2013
כתב השל"ה אודות תפילת הורים על זרעם. וז"ל: "ותמיד תהיה תפלה שגורה בפי אב ואם, להתפלל על זרעם שיהיו לומדי תורה וצדיקים ובעלי מדות טובות...
9/12/2012
כולל עלונים: פנינים, לאור הנר, פניני השבוע, האיחוד בחידוד, זכרו תורה משה ועוד... וכן עלונים משנים קודמות, לצפייה והורדה!
8/12/2012
בדברים שנשא מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א, השמיע דברי חיזוק והתעוררות לניצולם של ימי החנוכה המסוגלים להצלחה בתורה, וקרא לבני הישיבה להישאר ולא לחזור לביתם עד לאחר ימי החנוכה...
27/12/2011
ליכא מידי דלא רמיזא באורייתא - חנוכה, במקצת ספרי הראשונים והאחרונים כתבו רמזים לחג החנוכה וכן דיניה מן התורה, במאמר שלפנינו נביא בעז"ה מקצת הדברים...
26/12/2011
חידושים על חנוכה מהחתם סופר זיע"א עם ציוני הערות למטה באדיבות העורך הרה"ג מרדכי דב אינדיג שליט"א, כולל 17 עמוד.
25/12/2011
ידוע שנר שמיני של חנוכה מסוגל לתפילות לזש"ק, מתארגנת בס"ד קבוצה לאמירת ספרי תהלים מיד לאחר הדלקת נר שמיני, כל זוג ימסור את שמו ויקבל שם אחר לתפילה בבחינת "כל המתפלל על חברו נענה תחילה"...
21/12/2011
מסיבות חנוכה הנהוגות בתפוצות ישראל. האם דינם הם סעודות מצוה, או דינם כסעודות רשות? והאם יש דין שמחה בחנוכה?...
19/12/2011
מה הקשר בין נבואת זכריה לניסי חנוכה? מדוע אין מזכירים את נס פך השמן באמירת 'הנרות הללו'? מכח אלו זכויות נעשה הנס לאשת עובדיה? איך יכול אדם לזכות לסייעתא דשמיא, להבנת התורה ולחדש חידושי תורה?
18/12/2011
תוכן: תפילה להקב"ה שיבנה לנו את בית המקדש, גלות המרה שגלו אבותינו במצרים עד שהקב"ה גאלם משם ונקם מהמצרים, גלות השניה של ישראל אחר חורבן בית המקדש הראשון, צרות שהיו לישראל בימי גלות בבל ושהקב"ה הושיעם, צרות ישראל בימי החשמונאים שסבלו מאת היוונים עד שריחם ה' עליהם והושיעם וקבעו את הימים ההם, ומסיים הפייטן במה שבטוח שנזכה לגאולה שלימה.
14/12/2011
חדש! קונטרס שיחותיו של מרן המשגיח רבי דב יפה שליט"א על ימי החנוכה, להורדה - לזיכוי הרבים ולרפואת מורנו ראש הישיבה רבי דוד יצחק [בן מרים] מן שליט"א בתושח"י, באדיבות מערכת 'דברי מוסר' כפר חסידים.
11/12/2011
כולל ענייני: דיני הנרות והחנוכיה, קערה שהקיפה פתילות, שמן שנלקח בהקפה, שמן גזול בנרות ביהכ"נ, שמן שהיה תחת המטה, שימוש בבית חנוכיה, חנוכיה יקרה או נאה, מזמור שיר חנוכת, משמעות הסביבון, אכילת מאכלי חלב, זבח משפחה בחנוכה ועוד...
11/12/2011
קריאת מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א לחיזוק התמדת התורה בימי החנוכה, הביאה להוצאת המאסף המיוחד "לאורם", בו נקבצו ובאו דברי חיזוק נלהבים שנשמעו מפיהם בהזדמנויות שונות, להתעוררות וחיזוק שקידת התורה בימי החנוכה...
5/12/2010
הרואה נר של חנוכה צריך לברך - בשאר מצות כגון לולב וסוכה לא תקינו לברך לרואה אלא גבי נר חנוכה משום חביבות הנס וגם משום שיש כמה בני אדם שאין להם בתים ואין בידם לקיים המצוה...
29/11/2010
בענין זה מצינו חלוקי דעות וחילוקי מנהגים וכל אחד ינהג כמנהג אבותיו. מאת הרה"ג יעקב רוז'ה שליט"א.
22/11/2010
המנורה שמדליקים בה נרות חנוכה, אין לקרותה בשם חנוכיה שנתחדש מקרוב בשפה העברית. קדושת לשון הקודש ומעלתו. ועוד...
22/11/2010
כתב בספר התודעה (חנוכה): וכן היה מנהג בהרבה קהילות ישראל שבימי החנוכה שקדו על חינוך הבנים ופרנסי הקהל היו נאספים לתקן תקנות כדי למשוך לתורה את נערי בני ישראל והמון העם...
17/12/2009
במאמר שלפנינו ננסה לחקור בקצרה אחר המנהג הנפוץ בעם ישראל לאכול סופגניות וכן לביבות (לאטקע"ס) בחנוכה, האם יש מקור לכך...
14/12/2009
כולל ענייני: ביאור בברכת על הניסים דחנוכה, נר חנוכה מימין או משמאל, במהות נס חנוכה, מנהג הדריידל (סביבון) בחנוכה, נס פך השמן שהאיר ליהודי וילנא, משתה ושמחה, חינוך הבנים ועוד...
11/12/2009
ובו מאמרי ימי החנוכה: הדר בחנוכה, וזדים ביד עוסקי תורתך, נרות חנוכה, המנורה ותורה שבעל פה, ה"פך" וה"כף" באורות חנוכה, יוסף הצדיק וחג חנוכה, צפנת פענח.
9/12/2009
בימים אלו יוצא-לאור הספר "פניני חנוכה – פסקי הלכה וחידושים שנשמעו מפי מרן רבינו הגרי"ש אלישיב שליט"א בתוספת ביאורים והערות" במהדורה חדשה ומורחבת...להלן כמה 'פנינים' שליקטנו מתוך הספר החדש, לתועלת גולשי 'שטייגן'.
9/12/2009
בימים אלו רואה אור כרך נוסף מסדרת 'ודרשת בחגך'. סדרה זו מגישה בפני המעיין את תמצית הדיונים, החקירות והמובאות המלוות אותנו בימי החגים. ומציגה מראה מקומות מורחב ...מצורף טעימות מהקובץ.
2/12/2009
חדש חדש! מצגת פלאש בשילוב איורי ספר החדש "להודות ולהלל" מבית מלכות וקסברגר.
26/11/2009
שיעור עיוני בהלכות חנוכה מאת הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א שיצא לאור בחודש כסלו ה'תשס"ג, ערוך ומעובד מתוך קלטת "ויאמר יצחק" מס' 17, בתוספת נופך..

2/11/2009
נקדים יסוד גדול שחידש רבינו בעל "הסולם" זצוק"ל, דיש לחלק בהבנת לימוד התורה ב' אופנים: א' תורה דרשות הרבים, ב' תורה דרשות היחיד. רשות הרבים פירושה: שמדברים את כל עניני התורה בשני גופים, והיינו שיעקב ועשו שני אנשים המה שהיו אחים וכו' וכן הוא בכל התורה. וכמו"כ בענין החשמונאים והיוונים ...
24/12/2008
שיחת ראש ישיבת בית שמעיה הגאון רבי שלמה אנגלנדר שליט"א מתוך תקליטור מאסף שיחות זמן חורף תשס"ח.
22/12/2008
מצורף ארבעה דרשות לימי החנוכה באדיבות ארגון "אור לנר" .
21/12/2008
חנוכיה. יש להדליק נרות בכלי מכובד הראוי לקיים בו מצוה. כתב החסד לאברהם במעין שני - עין הקורא נהר ח"ן דישנם ט"ו כלים הראויים להדליק בהם, וכל הקודם בהם ה"ז משובח משום זה אלי ואנוהו, ואלו הם...
18/12/2008
בזמן גזרות השמד, חנה ושבעת בניה הועמדו על ידי היוונים לפני ניסיון. הם נצטוו ע"י הקיסר להשתחוות לעבודת כוכבים. (גיטין נז. ב). לפניכם הסיפור מתורגם מל"ע ללשון הקודש בדיקדוק רב על פי מסורת תימן ע"י הרה"ג יואב פנחס הלוי שליט"א.
17/12/2008
חנוכיה יקרה, רגילה, חנוכיה של ילדים שמדביקים עם צלוחית קטנה על חתיכת אבן או עץ, חנוכיה שדלקה בערב שבת, סביבון מאיר, סביבון מנגן, סביבון מצייר...
16/12/2008
זמן הביעור של תאנים הקדושות בקדושת שביעית הוא בערב חנוכה של שמינית, כדי שבחנוכה תהיינה כבר מבוערות....
8/12/2008
קובץ מיוחד ובו אוסף ביאורים נבחר על הסוגיות הנלמדות בחנוכה ממסכת שבת, הכולל בתוכו מתורתה העניפה של ש"ס לובלין, וגנזי קדם מיוחדים מגדולי הדורות וההלכה.
1/12/2008
דברי חיזוק לימי חנוכה מרבותינו זקני ראשי הישיבות שליט"א, פורסם בשנת תשס"ח. ...ועל בני הישיבות והכוללים להתחזק ביתר שאת בסדרי הלימוד בימי החנוכה...
13/12/2007
בפסוק "כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת" (במדבר, ז, יד), אותו קוראים בחנוכה, מרומזים דיני חנוכה. ובפסוק "זאת חנוכת המזבח ביום המשח אותו אמת נשיאי ישראל" (במדבר, ז, פד), מרומזים דיני חנוכה:
7/12/2007
מרן הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א, מדליק נרות א' של חנוכה תשס"ח
4/12/2007
כולל מדורים: דבר העורך, ראשי הישיבות. מנהגים. עיקרי הענין. חקירות הלכתיות, מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א, בעומק העניין, מעשה רב. גנוזות, פסקי דינים ועובדות. עיון הלימוד, לימוד המוסר.
2/12/2007
כתב השו"ע בסימן תרע"ג ס"א. "ומיהו בשמן זית מצוה מן המובחר". ופתילות המצופות שעוה (פתיל צף) שברגעים הראשונים דולקת האש מכח השעוה ולא מכח השמן ,אף שמעיקר הדין נראה שאין בזה חשש...
29/11/2007
בבית שני כשמלכו יוון, גזרו גזירות על ישראל, וביטלו דתם, ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות; ופשטו ידם בממונם, ובבנותיהם; ונכנסו להיכל, ופרצו בו פרצות, וטימאו הטהרות...
22/11/2007
"בחנוכה הזהיר להתעסק בלימוד התורה הקדושה יותר מבשאר ימים, והקפיד מאוד על זה שמבלים ימים האלו בהבלי שחוק, כי אמר, כאשר נזכר ג"כ בספרים, שעצת היצר הרע הוא להפריע את העם מעבודת ה' ומתלמוד תורה בימי חנוכה אשר תיקנו לנו חז"ל להודות ולהלל...
21/11/2007
הגה"צ רבי יחזקאל לווינשטיין זצ"ל בשיחה מוסרית בשנחאי בימי החנוכה.
21/11/2007
סימן קלט – מתוך ספר קיצור שלחן ערוך
21/11/2007
בניית אתרים בניית אתרים