שטייגן פורטל עולם התורה
מבזקים
> ציור לפרשת השבוע להורדה!
מאת הצייר ר' יוני גרשטיין הי"ו


 שעון מעורר

פורטל המרצים
המרצים החרדים המומלצים
לזכר מורשת והנצחת
מרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל


פרסום יהודי

עכשיו באתר שטייגן
802 אורחים
סיפורים

קונטרס מבוא השערים

בו יחרתו בעט ברזל ועופרת, לעטר את ישראל תפארת, בתולדות חייהם ותוכן ספריהם של חכמי הש"ס ונו"כ וטורים והשו"ע ונו"כ וכו'. והכל נערך ונסדר בפרקים, לפי תוכן הדף של ספריהם, וכיו"ב.
14/02/2008

 

ארבעה טורים


הרב רבינו יעקב בעל הטורים ז"ל, נולד לאביו הגדול רבינו אשר, הרא"ש, בשנת ה"א ל' באשכנז והי' גאון וקדוש צדיק וחסיד ועניו מאד, כשהי' בן כ"ג שנים ברח אביו עם משפחתו לספרד לטוליטולא אולם הוא נשאר באשכנז, והי' עני ומתפרנס עצמו בצער, ובימים האלו כתב פירוש עלי קלף ברמזים ובלשון קצרה על דברי אביו וקראו קיצור פסקי הרא"ש ובשביל כן נתחכם עוד וחיבר פסקי הדינים הללו בסדר מתוקן ומקובל והוציא כל ההלכות הנהוגות בזמן הזה גם משאר החכמים אשר לא הזכירם אביו וחלקן לארבעה טורים וזכה שיצא חיבורו לאבן הפנה למורי הוראה בישראל ובאו אחריו גדולי דורות ועשו חיבורים רבים סביב הטורים, וחיבר עוד פי' גדול עה"ת אך אין בידינו רק אפס קצהו, בסוף ימיו עלה בדעתו לנסוע לארץ ישראל ונסתלק בדרכו בעיר כיאו והי' מנו"כ י"ב תמוז הא' ק"ח:

 

טורי זהב מגן דוד


הגאון מוה"ר דוד נשיא הלוים, נולד בלאדמיר בשנת ה' שמ"ו לאביו הגאון ר' שמואל הלוי מצאצאי רבינו יהודה החסיד, עוד בהיותו צעיר לימים ראו בו כי לגדולות נוצר מלבד מורו הגאון ר' יצחק אחיו למד גם לפני הגאון רבי ר' העשיל מקראקא, ונעשה לארי שבחבורה ויצא טבעו בין גדולי הדור עד שהג' רשכבה"ג רבינו הב"ח נתן לו את בתו לאשה, ושם בבית חותנו התאמץ בלימודיו מדבוק חברים גדולי ארץ והי' מפלפל עם הגא' בעל הלבושים, בעל המגלה עמוקות, ובעל מגיני שלמה, אולם רוב שאלותיו הריץ לפני אחיו הגדול אשר שמח לקראתו, ופ"א השיב לו בזה"ל דוד הוא הקטן בעיניו וגדול הוא בעניניו, חסיד ועניו ה"ה אדוני אחי חביבי ידידי רדידי צמידי חמדי וכו' אב בחכמה רך בשנים וכו', לאחר שנפרד מבית חמיו עם ישיבתו הרמתה תקע אהלו בקראקא אולם לא ארכו לו ימי השלוה כי שם נסה הרבה ל"ע במיתת בנים רח"ל, וגם כשנתקבל לאב"ד ור"ם בק"ק פעטליטשא לא מצא לידו די ספוקו בהיות העיר קטנה וכו' והי' לומד מתוך דוחק גדול ולא עוד אלא שבימי בחרותו וגם בהיותו סמוך על שלחן חמותו הי' לו הון ועושר בביתו, ולכן שם פעמו בדרך הלוך ונסוע למדי' פולין, ונתקבל לדומ"ץ בק"ק פוזנא המעוטרה ומשם הופיע באור תורתו בכל ארץ הגליל ההוא (עי' לק' ביו"ד), ברבות הימים, לאחר פטירת חותנו הגאון ז"ל, נבחר לאב"ד ור"מ באוסטראה ושמה נהרו אליו תלמידים רבים וכאשר שמעו דבריו כי נעמו בקשו ממנו להו"ל חיבורו הג' על טושו"ע יו"ד ונענה למבוקשתם לרוות צמאונם והדפי' בלובלין בשנת פ"ו, בגזירת ת"ח ות"ט נדד גם הוא בתוך הגולים והי' במצור ובמצוק מאד ובכל מקום בואו חרדו כל גדולי העיר לקראתו ובסוף נבחר לאב"ד ור"ם בלבוב בחוץ לעיר ונתגדל שם כבודו וזכה לאריכת ימים זקן ויושב בישיבה והעמיד תלמידים רבים גדולי הוראה, ומהם הגא' בעל נחל שבעה, והג' מוה"ר ישראל אבד"ק טרנפאל, והג' בעל צנצנת מנחם ובן חוגרו הג' בעל שאגת ארי', וגם בניו הקדושים מוה"ר ר' מרדכי ומוהר"ר שלמה שנהרגו עקה"ש עוד בחיי אביהם הי"ד, והי' גם בני בניו וחתניו גאונים וישישים וביניהם הי' הגאון בעל מגיני זהב אשר בא לישב דעת זקינו נגד ההשגות הש"ך, ומלבד חיבוריו על השו"ע חי' עוד פי' דברי דוד עה"ת לבאר דברי רש",י ז"ל וגם תשו' וחי' והגה' הרבה ע"ד הלה, ובגיל שמונים שנה בכ"ו שבט שנת תכ"ז נפ' לה"ה:

 

קצות החשן


מוה"ר הג' החריף ר' ארי' ליב הכהן, בן הגאון ר' יוסף מקאליש בן הג"מ ר' יחיאל מיכל בן הר"ר יודא בן הג' ר' יוסף הכהן מקאליש מיוחס לאהרן הכהן, וחתן הג' בעל תוי"ט ז"ל, בתחילה הי' אב"ד ראזינטאוו ושם חי בצער בעניות ודחקות גדולה, קרש רחב על ד' חביות שמש בתור שולחן, ובחורף בקור הגדול ישב על היום במטתו ושם כתב חי' קצוה"ח סוע"ה בחריפות ובקיאות, ולפעמים אף הדיו נקפאה מגודל הקור והי' מוכרח להחם הדיו תחת הכר, ויסופר שהי' פ"א ביוה"כ בסכנה גדולה וצוה אותו הרופאים לאכול ג"פ ביום והצער שלו ע"ז הי' נורא מאד ובעבור זה זיכוהו מן השמים שחיבר שלשה חיבוריו הקצה"ח על חומ שב שמעתתא, על שבע סוגיות בהלכה, וס' אבני מלואים על אה"ע, אשר כל בית ישראל שותים בצמא דבריו הק', וכאשר נתפרסם בחי' קצות החשן נתקבל לאבד"ק סטריא ושמה נאספו אליו תלמידים מכל אפסי הארץ ומגדולי תלמידיו הי' שתי בניו הג' ר' יוסף דובער אבד"ק מוואדיסלאב והג' ר' דוד כהנא, הג' ר' ענגיל אב"ד סטריא, הג' ר' שלמה זלמן פויזנער והגאון ר' משה אב"ד וואדיסלאב, מלבד חיבוריו הנ"ל כתב עוד ס' הנק' משוכב נתיבות כי בו השיג על הגאון בעל נתיבות המשפט, ואף שהי' שניהם בידידות אבל שיטותיהם הי' שונים באשר הג' בעל הנתיבות לא התייחס בהתנגדות נגד החסידים, ועוד הי' א' מחתניו חבר של החדושי הרי"ם ותלמידו של הרה"ק ר' בונים, משא"כ הקצה"ח הי' מתנגד גדול, ופ"א מצא הוכרח לנדות החסידים בעירו סטריא ויחליטו החסידים לנסוע לרבם הרה"ק החוזה מלובלין עד יעבר לזמן נדויים, כשרצו להכנס א"ל הגבאי שהרבי לא יקבלם עד כי יעבר הזמן, וככלות זמן נדויים כאשר נכנסו, א"ל החוזה כתוב, מדוע לא יראתם לדבר בעבדי משה, ופירש"י אע"פ שאינו משה אע"פ שאינו עבד וק' מה ליראה אם אינו עבד ה', אלא פי', גדול הדור בעבודה או בתורה וא"כ הרב שלכם שהוא גדול בתו"י מדוע לא יראתם וכו', ונפ' בכ"ז תשרי תקע"ג:

עוד מעשיות
מעשים שהיו מענייני מצוות השבת אבידה, 20/05/2013
סיפור אמיתי, ממקור ראשון (אשת הרב'ה), 9/05/2013
עוורון עיניהם של בעלי נגיעה עצמית, 21/06/2010
הרהוריו של המגיד , 29/03/2010
קונטרס מבוא השערים, 14/02/2008
ובלכתך בדרך, 16/02/2009
סיפור האריות, 12/01/2009
פרקי חיים מופלאים מעולמו של אברך בן עלייה, 9/12/2008
והגית בו יומם ולילה, 3/06/2008
"כי הם חיינו", 3/06/2008
Next Page 

© כל הזכויות שמורות לבעלי התכנים ולאתר שטייגן
עצם הגלישה והשימוש באתר הינו הודאה על הסכמה לתנאי השימוש.התכנים באתר נשלחים ע"י גולשים. אנו עושים את מירב המאמצים לבדוק זכויות יוצרים לתוכן. אם בכל זאת ישנו תוכן השייך לך או שאתה בעל הזכויות או כל תוכן פוגע אנא פנה אלינו דרך "צור קשר"
או בפקס 08-63608080  ונסירו מיידית. תודה על שיתוף הפעולה.
שותפים לאחזקת האתר:  
בסיוע עמותת חינוך וסיוע באהבה מ.ע. 580418440
אחסון אתרים יהודי מתקדם ציוד משרדי לעסקים אנטי וירוס

בניית אתרים בניית אתרים