שטייגן פורטל עולם התורה
מבזקים
> ציור לפרשת השבוע להורדה!
מאת הצייר ר' יוני גרשטיין הי"ו
 
עכשיו באתר שטייגן
390 אורחים

טעימות מספר 'שבח והודאה' ספרו של הגר"מ מן שליט"א

 

הכולל פרקי שבח והודאה מאוצרם של דברי רבותינו

מאת הרה"ג רבי רפאל משה מן שליט"א

© כל הזכויות שמורות לרב המחבר 

החפץ חיים זצ"ל, היה רגיל על משכבו בלילות, להודות לה' על הטובות שגמל אתו, והיה הולך ומונה את כל פרטי חסדיו, שהיטיב עמו כל ימי חייו, שעזר לו ביתמותו, שסייע בידו ללמוד תורה ולחבר ספרים...
תפלת "נשמת כל חי תברך את שמך", וכו', תיקנוה אנשי כנסת הגדולה, כפי שמובא בסידור רש"י (סימן שפ"ט), וכן בסידור הרוקח, ובפירוש סידור כל - בו כתב, מצאתי, שי"א, ששמעון בן שטח יסד את תפלת "נשמת", ורמז שמו...
מדוע נשמת כל חי, נקראת ברכת "השיר", ? ביארו התוספות שם, בד"ה רבי יוחנן, לפי שבשבתות אומרים אותו אחר "פסוקי דזמרה", ע"כ...
והטעם שתיקנו לאומרה בשבת בתפלה, כתב השל"ה בסידורו "וזמנו לומר בשבת, כי אז תוספת נשמה יתירה" ע"כ, וכן כתב הלבוש, מוסיפין "נשמת", מפני הנשמה יתירה שיש לאדם בשבת", ע"כ...
וצריך ביאור, דמצינו בזוהר (פר' אחרי דף ע"ט) דר"ח ויו"ט בחד דרגא, אמר רבי שמעון, כתיב "והיה מדי חדש בחדשו ומדי שבת בשבתו", אמאי שקיל דא כדה, אלא כולה בחד דרגא ע"כ...
מצינו, דתפלת "נשמת", יש בה ענין וסגולה מיוחדת, דבשעה שאדם נמצא בצרה רח"ל, יקבל על עצמו, דכשינצל מהצרה, יאמר "נשמת" ואז ינצל...
והנה שאלני ידידי החשוב מאוד, הרב אברהם וולפסון שליט"א, האם באמירת כל יום "נשמת כל חי", אין בזה חשש לדברי חז"ל במס' שבת קי"ח ע"ב, "הקורא הלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף"...
איתא בגמ' במס' ברכות ל"ג ע"ב, ההוא דנחית קמיה דרבי חנינא, אמר האל הגדול, הגיבור, והנורא, והאדיר, והעזוז, האמתי, והיראוי, החזק והאמיץ, והודאי, והנכבד, המתין לו עד דסיים, כי סיים א"ל, סיימתינהו לכולהו שבחי ...
ואמנם, במקורות שהבאנו לעיל נאמר, "שיקבל על עצמו, שכשינצל מהצרה, יאמר נשמת בתודה וקול זמרה", ועתה, בזה שיש שאומרים תפלת נשמת בכל יום, הרי זה אמירה כללית, ולאו דוקא, כתשלום לקבלה שקיבל האדם ע"ע, בשעת צרה, שכשינצל מהצרה, יאמר "נשמת כל חי", וצריך ביאור מה ענינו לומר באופן זה...
בניית אתרים בניית אתרים