ראש חודש

תפילת השל"ה

6/06/2016

תפילת אבות על בנים מבעל של"ה הקדוש  - הגאון רבי ישעיהו הלוי הורביץ זצוק"ל.

הכולל תפילה לכל עת, ובפרט לערב ראש חודש סיון, להתפלל על עצמו ועל צאצאיו לילך בדרכי ישרים.

 

גודל מעלת יום ערב ר"ח סיון ותפילתו הידועה של השלה"ק המובאת בספרו הק', הנאמרת ברגש בפי כל אב ואם להצלחת צאצאיהם בתורה וירא"ש, ידוע ונתפרסם בפי כל.

 

וזו לשון השל"ה בספרו (שלה"ק מ' תמיד פ' נר מצוה ק'): חל עלינו חובת התפלה ובקשה להשם יתברך בכל צרכינו, כי הכל מאתו יתברך, על כן בכל מה שיצטרך האדם בכל עת ובכל שעה, ירגיל על לשונו תפלה קצרה להשליך על ה' יהבו. ובעת הפעולה יאמר בכל צרכיו לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, רבון העולמים הצליח דרכי כי מאתך הכל וכו'.

וביותר צריך זירוז להתפלל שיהיה לו זרע כשר עד עולם, ואגב כל צרכיהם וזיווגם, מה' יצא הדבר. ולבי אומר שעת רצון לתפלה זו בערב ראש חודש סיון, הוא החודש שבו נתנה התורה, ואז נקראים בנים לה' אלקינו. וראוי לישב בתענית ביום ההוא הוא ואשתו, ויתעוררו בתשובה ויתקנו כל ענייני הבית איסור והיתר וטומאה וטהרה וכל העניינים, ויתנו צדקה לעניים הגונים. ואם אפשר לבעל להתענות אז הפסקה מה טוב ומה נעים, ועל כל פנים יהיה תענית גמור ככל דיני תענית צבור.

 

וכן כותב השל"ה אודות תפילת הורים על זרעם (בשער האותיות אות ד') וז"ל: ותמיד תהיה תפלה שגורה בפי אב ואם להתפלל על זרעם שיהיו לומדי תורה וצדיקים ובעלי מדות טובות ויכוון במאוד על זה בברכת התורה ונהיה אנחנו וצאצאינו וכו' וכן בברכת אהבה רבה אבינו אב הרחמן המרחם רחם עלינו ותן בלבנו וכו' יחשוב ג"כ על זרע וזרע זרעו עד עולם וכן שאומר למען לא נגע לריק ולא נלד לבהלה ובכל מקומות כאלה יעשה תפילתו קבע בכל לבבו ובכל נפשו.

 

יהי רצון שתתקבלנה תפילותכם ותפילות כל עמו ישראל ברצון, אמן

חודש טוב ומבורך


לפניכם קבצים חדשים [שנת תשע"ו] להורדה!

 

מוסדות מגדל אור בנשיאות הרה"ג יצחק דוד גרוסמן- לרישום תלמידים 1-700-70-4400


 

מוסדות מגדל אור בנשיאות הרה"ג יצחק דוד גרוסמן- לרישום תלמידים 1-700-70-4400


 

ראה עוד:
מאמר בעניין חשיבות היום של ערב ראש חודש סיון, ואודות התפילה שנקראת תפילת השל"ה...

עשרה מזמורי תהלים שסדרם השל"ה הקדוש זי"ע לאמרם 


'האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם...'
בדבר מקור תפילת אחד המדקדקים הדבקים בה' - תפילת השל"ה לער"ח סיון
מחקר מאלף אודות מחבר התפילה הנודעת * מהי ייחודיותה של תפילה זו שכה הירבו באמירתה * מהיכן התגלגלה לידי השל"ה הק' ונקראה על שמו * איזו תוספת מיוחדת נוספה מאוחר יותר וממשיכה ייחודיותה * מדוע נהגו לאומרה דוקא ביום זה, על אלו ועוד בכתבה מקיפה וייחודית שלפניכם...
לעיון בחלון גדול לחץ כאן

להגדלה לחץ על התמונה או לחץ כאן
תפילת השל"ה - להגדלה לחץ כאן
 באדיבות מכון אור חדש

תפילת השל"ה
תפילת השל"ה - הוצאת מלכות וקסברגר

אנטי וירוס מתקדם