שטייגן פורטל עולם התורה
מבזקי חג שבועות
> צוות שטייגן מאחל לכל עם ישראל ולכל באי האתר חג שמח
שנזכה לקבל את התורה מאהבה!
> חדש באתר! מדור עירובי תבשילין
כולל הלכות, פסקי דינים שונים, האזנה לשיעורים ועוד..


 שעון מעורר

פורטל המרצים
המרצים החרדים המומלצים
לזכר מורשת והנצחת
מרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל


פרסום יהודי

עכשיו באתר שטייגן
687 אורחים

חג שבועות

כאשר ישראל יושבים ועוסקים בשמחת התורה, הקב"ה אומר בפמליא שלו: ראו בני חביבי הנמצאים בצער שלהם – ועוסקים בשמחה שלי!
אם היו בנ"א מרגישין במתיקות ועריבות טוב התורה היו משתגעים ומתלהטים אחריה... כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. (אורה"ח דברים כו, יא)

 

כולל ענייני: ירק בשבועות, הכנות לחג, התפילות וליל שימורים, ממנהגי "יזכור", מאכלי חלב ודבש, מגילת רות, שירים ופיוטים, ועוד...
29/05/2017
21/05/2015
לחג מתן תורתנו - פנינים עצות והדרכות, עובדות והנהגות, בדרכי ההצלחה בתורה, משיחותיו של מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א...
1/06/2014
נוהגין להעמיד אילנות בבהכ"נ ובבתים זכר שבעצרת נידונין על פירות האילן ויתפללו עליהם [מג"א]. והגר"א ביטל מנהג זה משום שעכשיו הוא חק העמים להעמיד אילנות בחג שלהם...
1/06/2014
כולל פירושים וחידושים מתוקים מדבש ונופת צופים על מגילת רות. מהדורה שנייה מאת המחבר הרה"ג מתתיהו שניאור שליט"א...
7/05/2013
במאמר שלפנינו נדבר בעז"ה אודות המנהג הנהוג בכל תפוצות ישראל לאכול מאכלי חלב בחג השבועות, חלוקים הם המנהגים במנהג זה לגבי סוגי המאכלים, ומתי הם נאכלים במשך החג, האם בסעודה בפני עצמה, וא"כ מתי, בליל החג או ביומו...
21/05/2012
דברי חיזוק והתעוררות לתורה ועמלה מתוך שיחות רבינו מרן ראש הישיבה הגאון רבי שמואל אויערבאך שליט"א, 44 עמודים...
20/05/2012
ספר חדש "טוב דעת" ב"כ שיחותיו של הגאון הגדול רבי זלמן רוטברג זצוק"ל ראש ישיבת "בית מאיר" בעריכה חדשה על כל עניני השנה, מכתבים נדירים מימי בחרותו בהם משרטט את דמות בן הישיבה...
19/05/2012
במסכת נדרים מובא שמטרוניתא אחת חשבה שרבי יהודה שתוי יין, מכיוון שפניו היו צהובים, אולם הוסבר לה, שרבי יהודה עוסק בתורה, ומהחכמה שלמד מאירים פניו, כמו שנאמר: "חָכְמַת אָדָם תָּאִיר פָּנָיו". השיטה מקובצת כתב שם: לפי שהתורה מחמם טבעו והחמימות נראה בפנים יותר...

16/05/2012
נודה ה' בכל לבב, על כי זכינו להניף תנופה חדשה, בית חדש מלא ישן, ברגשי גיל ושמחה הננו להגיש בזה בפני בני התורה די בכל אתר ואתר, את הקובץ השני מבית 'במשנתם', המביא ממשנתם של רבותינו גדולי ישראל, מענייני התורה ועמלה, סגולותיה ודרכי קבלתה...
15/05/2012
..אף האדם שמקבל התורה בדרך מרה, עם הקשיים והמורדות, עליו לדעת, חדא שעדיין זכות גדולה היא לגדל כבוד השי"ת בכך, למרות שאינו עושה ומקיים זאת בשלימות, וביותר, שיכול הוא לשוב בתשובה ולתקן עצמו עד כסא הכבוד.
7/06/2011
ידוע בעולם הישיבות שאומרים בשבועות בבוקר את ברכת "אהבה רבה" בהתלהבות גדולה... ננסה ללמוד את ביאור הברכה כדי שנדע היטב מה עלינו לבקש כשאומרים אותה..
5/06/2011
כולל פניני חיזוק ומוסר ממשנתם של גדולי ישראל, מרן הגראי"ל שטינמן, מרן הגרמ"י ליפקוביץ ומרן הגר"ג אדלשטיין שליט"א...
1/06/2011
מצורף כאן קבצים בעניני חג שבועות משנים שעברו וחדשים שיצאו לאור בשנה זו, לעיון והורדה! .
18/05/2010
תרגום על מגילת רות עם פירוש "יונה דדהבא" מאת הרה"ג אלחנן ג'יבלי שליט"א, קרית יובל ירושלים. כולל 28 עמוד.
17/05/2010
התורה שניתנה ב'קולות' וברקים, מסמלת יותר מכל את שירת התורה כפי שנאמרה בלשון חכמינו לא אחת * זהו העת לראשונה להביט למילות ולחני השירים המרטיטים שהושרו והושרשו בקרב הקהילות השונות בחג מתן תורה * עוצמת הניגון הקרובה להיכל התשובה הניבטת ממילות השירים המרגשים * 'יודע נגן'...
16/05/2010
במאמר שלפנינו נבאר בעז"ה את חשיבות היום של ערב ראש חודש סיון, ונדבר אודות התפילה שנקראת תפילת השל"ה, ועוד ענינים...
11/05/2010
פסק הלכה! דעת גדולי ישראל שליט"א: אין בזמנינו שום היתר לעשן ביום טוב...
10/05/2010
עם תחילת שלושת ימי ההגבלה, בפורס חג מתן תורתנו עולה כי בהיכלי התורה, הישיבות והכוללים בארץ הקודש, שוקדים על תלמודם כ-125,500 בני ישיבות ואברכי כוללים, כ"י, בכ-2,000 מוסדות, הלומדים מדי חודש בהיקף של לפחות 20,790,000 מיליון שעות במסגרת הסדרים הקבועים...
27/05/2009
קובץ הכולל מאמרים על זמן מתן תורתנו.
24/05/2009
לפניכם מדור עירובי תבשילין הכולל: ערוץ עירובי תבשילין, תשובות מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, הלכות עירובי תבשילין באדיבות מכון "תורת ארם צובה", שיעורים להאזנה בענייני עירובי תבשילין ועוד...
21/05/2009
שבועות אינו חל אלא בימים אבד"ו, וסימנך "אבדו גוים מארצו" על שלא קבלו את התורה [קמח סולת בשם יסוד התשובה, ועי' במל"ח סי' ח' אות לה]. ובזמנינו שנוהגים על פי הלוח שנתקן ע"י הלל, תמיד חל בו' בסיון...
19/05/2009
מאת הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל, כולל ענייני חג שבועות, כולל 45 דקות, באדיבות אתר קול הלשון. תנצב"ה.
13/05/2009
לקראת מתן תורה, נמסר לפני חג שבועות תשס"ח בישיבת מתימן יבוא. עיקר השיחה אודות דוד המלך היסורים שעבר מילדותו, ורות המואביה...
5/06/2008
כולל ענייני: אכילה ושתיה ולימוד תורה בחג שבועות, תורת ה' תמימה, דין עונג ביו"ט לדעת הרמב"ם, מדוע בשבועות דוקא נאמר שחציו לכם, מדוע חציו לה' וחציו לכם ולא יחד, אם מותר לעשות מלאכת או"נ בזמן של חציו לה', ועוד...
3/06/2008
שיחות מכתבי ידם של מרביצי התורה ומנחילי היראה זיע"א, בגודל מעלת לימוד התורה והבנתה - לקראת חג השבועות - חג מתן תורה, תהנו לאורם ותחכימו לאמרותם...
2/06/2008
כשם שמצוה לכבד את השבת ולענגו, כך מצוה לכבד כל ימים טובים ולענגן שנאמר לקדוש ה' מכובד. וכל ימים טובים נאמר בהם מקרא קודש...
2/06/2008
בענייני חג מתן תורה
2/06/2008
מבט מבפנים: כך נראה היה 'עמל-התורה' של ארבע-מאות האריות והכפירים בישיבת מיר בימי שנחאי ויפן. פרסום ראשון מתוך ספר שעתיד לראות אור על ראש ישיבת מיר דאמריקה זצוק"ל.
29/05/2008
פסחים סח' ע"ב רבי יהושע לטעמיה דאמר שמחת יום טוב נמי מצוה היא דתניא רבי אליעזר אומר אין לו לאדם ביום טוב אלא או אוכל ושותה או יושב ושונה רבי יהושע אומר חלקהו חציו לאכילה ושתיה וחציו לבית המדרש ...
20/05/2008
אלפים יפקדו בערב ראש חודש סיון את ציונו של השלה"ק בטבריה, תפילת השלה"ק להצלחת הבנים תיאמר ביום זה בכל תפוצות ישראל...
20/05/2008
עם ישראל לדורותיו, נהג באכילת מאכלי חלב ביום חג השבועות – על המנהגים, הטעמים והלבטים ההלכתים, בסקירה מיוחדת
20/05/2008
תפילה על הבנים מבעל של"ה הקדוש - תפילה לכל עת, ובפרט לערב ראש חודש סיון, להתפלל על עצמו ועל צאצאיו לילך בדרכי ישרים. באדיבות מכון אור חדש.
17/05/2008
כשהתורה כתבה לנו ענין חג השבועות לא כתבה לנו תורה שהוא יום מתן תורה ואילו אנו מציינים בתפלה חג השבועות - זמן מתן תורתנו ...
15/05/2008

© כל הזכויות שמורות לבעלי התכנים ולאתר שטייגן
עצם הגלישה והשימוש באתר הינו הודאה על הסכמה לתנאי השימוש.התכנים באתר נשלחים ע"י גולשים. אנו עושים את מירב המאמצים לבדוק זכויות יוצרים לתוכן. אם בכל זאת ישנו תוכן השייך לך או שאתה בעל הזכויות או כל תוכן פוגע אנא פנה אלינו דרך "צור קשר"
או בפקס 08-63608080  ונסירו מיידית. תודה על שיתוף הפעולה.
שותפים לאחזקת האתר:  
בסיוע עמותת חינוך וסיוע באהבה מ.ע. 580418440
אחסון אתרים יהודי מתקדם ציוד משרדי לעסקים אנטי וירוס

בניית אתרים בניית אתרים